GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Prijave se mogu obaviti u našoj ageciji, te u svim od nas ovlaštenim agencijama. Prilikom prijave korisnik aranžama potpisuje «Prijavu-ugovor». Potpisivanjem prijave s klauzulom «Upoznat(a) sam i suglasan(na) sam s «Općim uputama i napomenama» kao i ponudom osiguranja, korisnik programa prihvaća u cijelosti ove uvjete. Prilikom prijave obvezatna je uplata akontacije u visini od 30% od ukupne vrijednosti aranžmana.
Ostatak do punog iznosa uplaćuje se do 14 dana* prije putovanja. *Izuzetak su SKI program, koji se do punog iznosa uplaćuje do 01.12. tekuće godine i aranžmani u organizaciji Jadrotoursa saldo uplate mora biti do 21 dan prije putovanja. Prilikom prijave aranžmana
po «LAST MINUTE» ili «FIRST MINUTE» ponudi, objavljene cijene vrijede isključivo za uplate gotovinom.

Ukoliko ste prisiljeni otkazati aranžman, molimo da to učinite pismenim putem kod prodajnog mjesta na kojem
ste izvršili prijavu i uplatili akontaciju. Datum otkaza predstavlja osnovicu za obračun otkaznih troškova, kako slijedi:
– do 30 dana prije polaska 30% od cijene aranžmana
– do 21 dan prije polaska 40% od cijene aranžmana
– do 14 dana prije polaska 80% od cijene aranžmana
– do 7 dana prije polaska 100% od cijene aranžmana.
Ako aranžman ne otkažete u jednom od navedenih rokova ili ne otputujete, zadržavamo ukupnu uplatu.
Izuzetak čini SKI program, gdje otkaz nakon 01.12. podliježe obvezi plaćanja 90% iznosa od ukupne cijene aranžmana.
Kod KRSTARENJA datum otkaza predstavlja osnovicu za obračun otkaznih troškova, kako slijedi:
– do 30 dana prije polaska 30% od cijene aranžmana
– do 30-16 dana prije polaska 50% od cijene aranžmana
– do 15-7 dana prije polaska 80% od cijene aranžmana
– do 7 dana prije polaska 100% od cijene aranžmana.

Cijena programa određene su u kunama za svaki program i vrijede od dana objave programa. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena usluga, odnosno ako nastupe izvanredne okolnosti (promjena tečaja valuta, cijene prijevoza i sl.), o čemu će na vrijeme obavijestiti korisnika programa.

Cijene programa ne uključuju putna osiguranja. U skladu sa zakonom o poslovanju putničkih agencija, kod prijave uz program možete zatražiti putno osiguranje. Obavijest o paketu putnog osiguranja (zdravstveno, osiguranje prtljage, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, rizik od otkaza putovanja) dobiti ćete u agenciji.
Preporučujemo paket putnog osiguranja osiguravajućeg društva Kvarner Wiener Stadtische osiguranje d.d.; potrebno je priložiti imena i
prezimena osoba, njihova godišta rođenja, te broj putovnice.

Na osnovi važećih zakonskih propisa, «Maremonti Istra» zadržava pravo na otkaz putovanja najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko se za
putovanje ne prijavi dovoljan broj putnika. Također može potpuno ili djelomično otkazati program ako, prije ili za vrijeme njegove provedbe nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti ukloniti, a koje bi, da su postojale u vrijeme objavljivanja i prodaje programa, organizatoru bile opravdan razlog da program ne objavljuje.

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora, te brinuti o pravima i interesima korisnika programa sukladno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan korisniku programa pružiti sve navedene usluge i odgovara korisniku programa zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga.
Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih nastupom izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Organizator ne preuzima odgovornost zbog štete nastale izmjenom programa, te izmjenom vremena polaska i dolaska javnih prijevoznih sredstava i kašnjenja zbog odlaganja odlaska. Organizator ne isplaćuje nikakve odštete ili naknade za usluge koje nisu bile iskorištene krivnjom korisnika programa.

Organizator putovanja «Maremonti Istra» turistička agencija, zaključio je kod Kvarner Wiener Stadtische osiguranja policu za osiguranje
jamčevine turističkih paket aranžmana. Korisnik programa treba u slučaju organizatorova stečaja na najbrži način kontaktirati Osiguravajuće društvo, te je dužan priložiti dokaz o uplati putovanja.

Korisnik programa je dužan organizatoru prilikom prijavljivanja pružiti podatke i predati dokumente potrebne za organizaciju aranžmana. Dužan je skrbiti o svojim dokumentima i stvarima, te pobrinuti se osobno, da mu osobne isprave i prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene carinskim, zdravstvenim i drugim administrativnim propisima vlastitie zemlje kao i zemlje u koju putuje. Korisnik je dužan surađivati s predstavnicima organizatora i izvršiteljima usluga u dobroj namjeri.
Ako zbog nepoštivanja carinskih propisa korisniku bude osporeno daljnje putovanje, svi nastali troškovi oko povratka kao i zbog neiskorištenih usluga iz programa, padaju na teret korisnika.

Korisnik je dužan upoznati se sa opisom programa. Ako su usluge iz programa nepotpune ili nekvalitetno obavljene, korisnik je
dužan obratiti se predstavniku organizatora koji će nastojati rješiti problem, ili će gostu pismeno potvrditi da se reklamacija
prihvaća. Tada je korisnik dužan u roku od 8 dana od završetka aranžmana svoj pismeni prigovor s potvrdom predstavnika ili
uprave hotela (smještaja), dostaviti prodajnom mjestu gdje je aranžman uplaćen. Naknada na ime štete nanijete putniku ne može
biti veća od cijene koštanja aranžmana.
Usmene informacije dobivene na prodajnom mjestu ne obavezuju oganizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti navedene u
samom programu putovanja.