OPĆE UPUTE I NAPOMENE

Opći uvjeti putovanja Maremonti Istra putničke agencije sastavni su dio turističkih aranžmana i ugovora o organiziranju putovanja sklopljenom između Maremonti Istra putničke agencije u nastavku AGENCIJA i ugovaratelja/korisnika usluge u nastavku PUTNIK. Njima se uređuje međusobni odnos organizatora putovanja –Agencije i Putnik, odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ugovor o organiziranju putovanja (u daljnjem tekstu Ugovor) u korist treće osobe kao putnika. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su potpisali djelatnik Agencije i Putnik ili su na drugi način (putem sredstva daljinske komunikacije, elektronska pošta i sl.) potvrdile svoju suglasnost, a proizvodi pravne učinke kada Agencija do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu.

PRIJAVE I REZERVACIJE
Putnik se za putovanje može prijaviti u poslovnici Agencije i drugim ovlaštenim agencijama osobno, telefonom, internetom i drugim načinom daljinske komunikacije. Prilikom prijave Putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (osim ako u programu nije drugačije navedeno), a razliku do pune cijene uplaćuje najkasnije 21 dan prije početka putovanja (uz izuzetak obročnog plaćanja te ukoliko u programu nije drugačije navedeno). Ukoliko Putnik ne ispuni ovu obvezu smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije. Ostatak se ne može plaćati kreditnim karticama na rate. Prilikom sklapanja ugovora Putnik je dužan dati osobne podatke i pravovremeno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Putnik jamči da je dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze.

CIJENE PROGRAMA
Cijena aranžmana su objavljene u programu putovanja vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u programima AGENCIJE bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta, u destinaciji u kojoj putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora.
Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena usluga, odnosno ako nastupe izvanredne okolnosti (promjena tečaja valuta, cijene prijevoza i sl.). putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 8%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 8% putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. Ako putnik svoj odustajanje od aranžmana ne dostavi Agenciji u pisanom obliku i navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

KATEGORIZACIJA, SMJEŠTAJ I OPIS USLUGA
Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u programima AGENCIJE opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Udobnost, prehrana i druge usluge u ponudi hotela/apartmana ili drugih objekata pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. AGENCIJA ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u programima AGENCIJE važećim za navedeno putovanje.

ODUSTAJANJE OD PROGRAMA
Ukoliko Putnik otkaže uplaćeni aranžman, Agencija od ukupne cijene aranžmana zadržava (osim ako u programu nije navedeno drugačije):
Datum otkaza predstavlja osnovicu za obračun otkaznih troškova, kako slijedi:
Europska putovanja, odmori i Bike ture
– do 30 dana prije polaska 30% od cijene aranžmana
– 29-22 dana prije polaska 50% od cijene aranžmana
– 21-15 dana prije polaska 80% od cijene aranžmana
– do 14 dana prije polaska 100% od cijene aranžmana
Daleka putovanja
– do 61 dan prije polaska 30% od cijene aranžmana
– 60 do 46 dana prije polaska 40% od cijene aranžmana
– 45 do 15 dana prije polaska 80% od cijene aranžmana
– od 14 dana prije polaska 100% od cijene aranžmana
Krstarenja
– 179-120 dana prije polaska 15% od cijene aranžmana
– 119 do 90 dana prije polaska 35% od cijene aranžmana
– 89 do 60 dana prije polaska 45% od cijene aranžmana
– 59-30 dana prije polaska 75% od cijene aranžmana
– 29-0 dana prije polaska 100% od cijene aranžmana
Skijanje
Izuzetak čini SKI program, gdje otkaz nakon 01.12. podliježe obvezi plaćanja 100% iznosa od ukupne cijene aranžmana. Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta. Agencija zaračunava stvarne troškove zamjene ako Putnik otkaže putovanje a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana. Ako putnik ne potvrdi otkaz u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje. Ukoliko 21 dan prije polaska Putnik nije uplatio ostatak iznosa, Agencija smatra da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije za putovanje.
Putovanje s niskotarifnim avio-kompanijama
Za putovanje s niskotarifnim avio-kompanijama, putnik je dužan prilikom rezervacije dati točne podatke potrebne za izdavanje karte: točno ime i prezime, datum rođenja, broj putnog dokumenta, datum do kada vrijedi te državljanstvo.
Za putnikov otkaz putovanja s niskotarifnom avio kompanijom, putnik snosi trošak avio karte u cijelosti ili trošak promjene imena, prema uvjetima niskotarifne aviokompanije. Trošak hotela i ostatka aranžmana se obračunava prema Općim uvjetima za otkaz putnika za europska putovanja.
Avio karte i individualna putovanja
U slučaju putnikova otkaza avio karte, putnik snosi trošak otkazivanja, koji je 100%. Kod individualnih putovanja, ako su izdani voucheri za smještaj i ostale usluge, troškovi otkaza ovise o uvjetima spomenutih dobavljača. Iz ovih razloga preporučamo uplatu police osiguranja od otkaza. Promjena imena na individualnim avio kartama nije moguća.

POKLON BON
Poklon Bon koji je uplaćen agenciji, vrijedi godinu dana od dana izdavanja, odnosno od uplate, vrijedi samo na osobu koja je nositelj poklon bona. Poklon bon ne može se prenositi na druge osobe niti ga se može zamijeniti za novac.

PUTNO OSIGURANJE
Cijena putovanja ne uključuje osiguranje od rizika nesretnog slučaju i bolesti na putovanju (osim ukoliko u programu nije drugačije navedeno), osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage te osiguranja od otkaza putovanja. Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici Agencije dužni su ponuditi „paket“ putnog osiguranja koji se sastoji od dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za boravak u inozemstvu (ako nije drugačije navedeno u programu) i osiguranje od otkaza putovanja u čemu Agencija sudjeluje kao posrednik. Potpisom ugovora Putnik potvrđuje da mu je ponuđen i preporučen paket putnih osiguranja. Osiguranje od otkaza putovanja naplaćuje se prilikom sklapanja ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se prema cjeniku osiguravajućeg društva.
Nepredviđene zapreke kao razlog za otkaz putovanja određuje osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima (vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji i sl.). U slučaju otkaza putovanja iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza se ne vraća. Ukoliko putnik nema uplaćeno putno osiguranje, Agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u Odustajanje od programa ovih uvjeta.

PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ PUTOVANJA
Na osnovi važećih zakonskih propisa, «Maremonti Istra» zadržava pravo na otkaz putovanja, ukoliko se za putovanje nije prijavio dovoljan broj putnika: najkasnije 20 dana prije početka putovanja duljih od 6 dana, 7 dana prije početka putovanja u trajanju od 2 do 6 dana te 2 dana prije početka putovanja koja traju kraće od 2 dana. Također može potpuno ili djelomično otkazati program ako, prije ili za vrijeme njegove provedbe nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili se ne mogu izbjeći ili ukloniti a koje bi, da su postojale u vrijeme objavljivanja i prodaje programa, organizatoru bile opravdan razlog da program ne objavljuje. Agencija zadržava pravo otkaza putovanja ili potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili se ne mogu izbjeći ili ukloniti (elementarne nepogode, prometne nezgode, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, iznenadne promjene voznih redova, štrajk, nemiri i sl.). Agencija zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena voznog reda ili nastupanja izvanrednih okolnosti kao i pravo izmjene pravca putovanja zbog promijenjenih okolnosti, i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u putničkom prometu. Ukoliko Agencija otkaže putovanje, Putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete. Agencija se obvezuje o svakoj promjeni programa, ukoliko ista nastupi prije početka putovanja, neodložno obavijestiti Putnika. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj Putnika u rezerviranom objektu, Agencija će putnika smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranog i na vlastiti trošak. Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na web-stranicama.

OBVEZE ORGANIZATORA
Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te skrbiti o pravima i interesima putnika u skladu s dobrim običajima u turizmu. Agencija je je dužna putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga.
Agencija će sve navedene obaveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisan način, osim u slučaju više sile ili nepredviđenih okolnosti. Ako bude moguće Agencija će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Agencija nije dužna pružati usluge izvan Općih uvjeta.

OSIGURANJE JAMSTVA
U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju, kao i oni koji su uplatili akontacije za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati društvo Adriatic osiguranje, Listopadska 2, 10000 Zagreb, te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja. Broj police osiguranja jamčevine za turisitički paket aranžman OVO686011245.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija ima kod osiguravajućeg društva Wiener osiguranja Vienna Insurance Group d.d. sklopljenu policu broj 1322-00065605 o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket-aranžman.

OBVEZE PUTNIKA /KORISNIKA PROGRAMA
Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim i drugim objektima, odnosno prijevoznim sredstvima i svojim postupcima ne smije onemogućavati nesmetano odvijanje programa putovanja kao i ugrožavati prava ostalih putnika u korištenju usluga Agencije. U slučaju da Putnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu izvršitelju usluge, onemogućava nesmetano odvijanje programa putovanja, Agencija osim prava na naknadu štete ima pravo prekinuti putovanje, pri čemu će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika i pri čemu Agencija nije dužna snositi troškove povratka Putnika na mjesto polaska. Putnik je dužan skrbiti o svojim dokumentima i stvarima, te pobrinuti se da mu osobne isprave i prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene carinskim, zdravstvenim i drugim administrativnim propisima vlastitie zemlje kao i zemlje u koju putuje. Ako zbog nepoštivanja carinskih propisa putniku bude osporeno daljnje putovanje, sve nastale troškove oko povratka kao i zbog neiskorištenih usluga iz programa, snositi će sam.
U slučaju da je putnik maloljetna osoba odnosno dijete roditelj/skrbnik je dužan prihvatiti povratka djeteta kući, odnosno doći po dijete o vlastitom trošku.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Putnik osobne podatke dragovoljno daje na raspolaganje Agenciji u svrhu realizacije turističkog aranžmana. To uključuje prosljeđivanje ovih podataka trećim osobama, neophodnim za realizaciju ugovorenog turističkog aranžmana. Agencija se obvezuje osobne podatke čuvati u bazi podataka sukladno zakonskim propisima. Putnik ukoliko to sam želi daje posebnu suglasanost da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Maremonti Istra d.o.o. Usvrhu dobivanja suglasnosti Agencija će putniku ponuditi Ugovor kojom daje privolu za davanje podataka za unaprijed navedene svrhe. Putnik ima pravo u svako vrijeme potpuno ili djelomično odustati od dane privole i zatražiti brisanje osobnih podataka.

RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Putnik ima pravo prigovora zbog nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz Ugovora.
Postupak u svezi prigovorom:
-U interesu je Putnika da prigovor, odnosno neodgovarajuću uslugu reklamira na licu mjesta kod predstavnika Agencije i/ ili kod izvršitelje usluga (smještajni objekt, prijevoznik i sl.) koji će nastojati ukloniti uzroke reklamacije. Ako putnik ne prihvati na licu mjesta ponuđeno rješenje koje odgovara ugovorenoj usluzi, Agencija ne mora uvažiti naknadni prigovor Putnika.
-Ukoliko uzrok prigovora nije otklonjen, ili Putnik s ponuđenim rješenjem nije zadovoljan, Putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno.
-Potvrdu Putnik mora priložiti pismenom prigovoru i to u roku od 8 dana od završetka putovanja. Ako putnik ne prihvati na licu mjesta ponuđeno rješenje koje odgovara ugovorenoj usluzi, Agencija ne mora uvažiti naknadni prigovor. Ukoliko putnik uloži pismeni prigovor nakon tog roka, Agencija takav prigovor nije dužna uzeti u obzir. Svaki Putnik/ nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno te Agencija neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom), a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija o čemu je dužan u pismenom obliku obavijestiti Putnika /podnositelja prigovora. Agencija će rješavati samo one prigovore za koje Putnik dostavi dokaz da je uputio prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Najviši iznos naknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog djela usluga, ali ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Dok Agencija ne donese rješenje na prigovor, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe ili sudske ustanove kao i davanja informacija trećima. Putnik i Agencija će sporove nastojati riješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda najbliže sjedištu organizatora putovanja.

Pula, 24.1.2024.

Putnička agencija Maremonti Istra d.o.o., Flavijevska 22, 52100 Pula
Voditelj poslova: Danijel Šestan
Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Ministarstvo turizma
Samostalni sektor turističke inspekcije
Služba turističke inspekcije
Područna jedinica Pula, Bože Gumbca 36

OIB: 62010358521
Identifikacijski kod: HR-AB-52-040159710
MBS 040159710
PDV ID: HR6201358521

Kupovinom izleta na internetu, u poslovnici ili preko suradnika korisnik automatski prihvaća Opće uvjete biciklističkih izleta tvrtke Maremonti Istra d.o.o.
Tvrtka Maremonti Istra d.o.o. (U daljnjem tekstu Organizator) s poslovnicom u Puli, Flavijevska 22, 52100 Pula, RH (OIB: 62010358521) organizira biciklističke izlete na području Republike Hrvatske u sklopu programa ˝Bike Tour Istria˝.

OPĆE ODREDBE
Ovim općim uvjetima u skladu sa zakonom, biciklistički izlet se definira kao izlet odnosno kombinacija najmanje dviju usluga i traje manje od 24 sata.
Izleti će biti realizirani pri minimalno 2 sudionika.
Zbog sigurnosnih razloga, biciklistički izlet ne mogu ugovoriti osobe mlađe od 16 godina bez prisutnosti punoljetne pratnje.

PRAVILA OTKAZIVANJA
U slučaju da se ne ostvari minimalni broj korisnika, usluga navedena u ugovoru se neće izvršiti, a depozit će biti vraćen u cijelosti.
Biciklistički izlet se neće održati u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili nepredviđenih vanrednih događaja. U oba slučaja organizator zadržava diskrecijsko pravo pri procjeni prikladnosti izvedbe izleta. U slučaju da se biciklistički izlet ne održi uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, moguća je izmjena termina ili 100% povrat uplate.
Troškovi otkaza:

  • do 7 dana prije početka izleta podliježe otkaznim troškovima 30% ukupnog iznosa,
  • od 6 dana do 72 sata prije početka izleta podliježe otkaznim troškovima 50% ukupnog iznosa,
  • unutar 72 sata prije početka izleta podliježe otkaznim troškovima 100% ukupnog iznosa
  • u slučaju kašnjenja ili ne dolaska primjenjuju se troškovi otkaza 100% ukupnog iznosa

OBVEZE I ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA
Biciklistički izlet će se održati sukladno programu.
Organizator klijentima osigurava bicikle, kacige i ostalu odgovarajuću opremu koja će im biti dostavljena u potpuno ispravnom radnom stanju i u istom mora biti vraćena od strane klijenta po završetku ture.
Korisnike će tijekom izleta pratiti vodič koji govori engleski jezik.
Organizator ne preuzima odgovornost za gubitak prtljage, novca i drugih vrijednosti tijekom izleta. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu korisniku, trećim stranama i opremi uzrokovanom tijekom izleta.

OBVEZE I ODGOVORNOSTI KORISNIKA
Sudjelovanje u biciklističkom izletu je predmet slobodne volje i odluke.
Korisnici biciklističkog izleta potvrđuju da su u cijelosti sami odgovorni za vlastite postupke te da se odriču svih prava na potraživanje odšteta prema Organizatoru.
Svi korisnici potvrđuju da:
• vladaju vještinom vožnje bicikla;
• da su zdravstveno sposobni sudjelovati na izletu;
Korisnici se organizatoru obvezuju predočiti valjan dokument te na zahtjev liječničku potvrdu ukoliko je ista zatražena.
Korisnik se po završetku ture obvezuje vratiti svu preuzetu opremu u potpuno ispravnom radnom stanju u kojem je preuzeta.

OSIGURANJE
Podsjećamo korisnike da oni i njihova prtljaga nisu pokriveni putnim osiguranjem. Odgovornost je korisnika da sami uplate svoje putno osiguranje. Međutim, korisnici su zaštićeni po polici osiguranja od odgovornosti organizatora Maremonti Istra d.o.o. policom br. 1322-00065605 ugovorene kod Wiener Osiguranja Vienna Insurance Group.

Korisnik i Organizator će sporove nastojati riješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda najbliže sjedištu organizatora putovanja, odnosno turističkog aranžmana.

Maremonti Istra d.o.o.
MBS 040159710
PDV ID: HR6201358521

Pula, 24.1.2024.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 19/22, 59/23), obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo na pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to poštanskim putem ili osobno na adresu poslovnice:
Maremonti Istra d.o.o., Flavijevska 22, 52100 Pula
Prigovor se također može podnijeti putem e-mail adrese: maremonti-istra@inet.hr
Sukladno čl. 10. st. 6. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 19/22, 59/23), odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu (e-mail) za dostavu odgovora.

Izjava o privatnosti
Maremonti Istra d.o.o se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici agencije Maremonti istra d.o.o i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita osobnih podataka
Temeljem članka 3. i članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08,130/11, 106/12), turistička agencija Maremonti Istra d.o.o (skraćeno: Agencija), skrbi o zaštiti svih osobnih podataka koje u svrhu izvršavanja obaveza u domeni poslova turističke agencije prikuplja od svojih klijenata. Procedure zaprimanja, pohranjivanja, čuvanja povjerljivih osobnih podataka klijenata propisane su internim Pravilnikom o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podatka fizičkih osoba.

Razlog prikupljanja osobnih podataka
Uz prethodnu privolu, osobni podaci klijenta/putnika sukladno pravima i obavezama Zakona o pružanju usluga u turizmu, te ugovornim obavezama koje proizlaze iz turističke djelatnosti, mogu se prikupljati, obrađivati i koristiti isključivo za potrebe pojedinog projekta baziranog na međusobnim ugovorima i jasno navedenim Uvjetima poslovanja – koji su dio procesa tijekom kojeg klijent/putnik ostavlja svoje osobne podatke. Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji može nedvojbeno odredit osobu, tj. utvrditi njen identitet (kao što su ime i prezime, adresa, OIB, JMBG, broj OI, broj putovnice, broj bankovne kartice) kao i svaki drugi podatak, čije neovlašteno korištenje može nanijeti materijalnu i moralnu štetu klijentu/putniku.

Prikupljanja (on-line i off-line) podataka
Osobni podaci klijenta/putnika smiju se prikupljati i dalje obrađivati u sklopu poslova i obaveza djelatnosti Agencije – samo u slijedećim uvjetima:
• Podaci se smiju prikupljati isključivo i jedino za svaki posebni, pojedinačni projekt (putovanje i slično)
• Kad je klijentu/putniku informacija o svrsi prikupljanja pojedinih podataka, unaprijed dostupna na mrežnim stranicama Agencije i/ili treće osobe u procesu (organizator putovanja)
• Kad je klijent/putnik nedvojbeno upoznat s uvjetima i pravilima struke/projekta/putovanja u svrhu kojih se traže njegovi osobni podaci
• Kad je klijent /putnik dobrovoljno prihvatio spomenute uvjete, te nastavno tome, svojim zahtjevom ili prijavom, dao privolu da se njegovi podaci u svrhu ostvarenja zahtjeva, mogu dostaviti drugim dionicima poslovnog procesa.
Bez privole osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati jedino u slučajevima određenima zakonom. Svaki klijent/putnik ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade svojih podataka.

Čuvanje podataka
Poduzete su sve organizacijske i tehnološke mjere potrebne da se osobni podaci klijenta/putnika zaštitite od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe. Agencija se odriče svake odgovornosti koja bi nastala zlouporabom podatak od strane treće osobe, te za bilo kakvu štetu koja može nastati klijentu/putniku zlouporabom istih. Odricanjem od navedene odgovornost, Agencija ne želi umanjiti svoju odgovornost za postupanje u skladu sa zakonskim propisima.

Pravo na uvid u podatke
Klijent/putnik ima pravo podnijeti zahtjev ovlaštenoj osobi Agencije radi ostvarivanja prava na uvid svojih osobnih podataka, te na njihovu dopunu, izmjenu, brisanje i slično. Zahtjev se može podnijeti putem e-maila ili faxom. Klijent/putnik koji smatra da mu je povrijeđeno neko od prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka, ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Centar za postavke privatnosti